கிச்சனில் பாத்திரம் கழுவும் தொட்டியை மின்ன வைக்க ! கிச்சனில் பாத்திரம் கழுவும் தொட்டியை மின்ன வைக்க ! - ETbuild

கிச்சனில் பாத்திரம் கழுவும் தொட்டியை மின்ன வைக்க !

பெரும்பாலா னோரின் வீடுகளில் பாத்திரம் கழுவும் தொட்டி மிகவும் துர்நாற் றத்துடன் இருக்கும்.
அப்படி பாத்திரம் கழுவும் தொட்டி யானது துர்நாற்ற த்துடனேயே இருந்தால், பூச்சிகள் அதிகம் வர ஆரம்பிக்கும்.

எனவே அப்பகு தியை எப்போதும் சுத்தமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அதிலும் தற்போது ஸ்டெயின் லெஸ் ஸ்டீலில் பாத்திரம் கழுவும் தொட்டி உள்ளதால்,

அவற்றை ஒருசில இயற்கைப் பொருட் களைக் கொண்டு சுத்தம் செய்தால், உங்கள் பாத்திரம் கழுவும் தொட்டி புதிது போல் மின்னு வதோடு, துர்நாற்ற மின்றியும் இருக்கும்.

பேக்கிங் சோடா 

பேக்கிங் சோடாவை நீர் சேர்த்து பேஸ்ட் செய்து, பாத்திரம் கழுவும் தொட்டி முழுவதும் தடவி, பிரஷ் கொண்டு தேய்த்து, பின் கழுவி விட வேண்டும்.

இப்படி செய்வ தால், அப்பகுதி யில் உள்ள பாக்டீரி யாக்கள் மற்றும் அழுக்கு கள் முற்றிலும் வெளியேறி விடும்.
ஆல்கஹால் 

இரவில் படுக்கும் முன் சிறிது ஆல்க ஹாலை பாத்திரம் கழுவும் தொட்டியில் ஊற்றி தேய்த்து, பின் குளிர்ந்த நீரினால் கழுவ வேண்டும்.

இப்படி செய்வ தாலும் பாத்திரம் கழுவும் தொட்டி பளிச்சென்று புதிது போல் மின்னும்.

சோடா 

சோடாக்களை பாத்திரம் கழுவும் தொட்டியில் ஊற்றி தேய்த்தால், தொட்டியில் துரு பிடித்தி ருந்தாலும், அது நீங்கி விடும்.

அதுமட்டு மின்றி, நீரினால் தொட்டியில் ஏற்பட்ட கறை களையும் நீக்கி விடும்.
எலுமிச்சை சாறு 

எலுமிச்சை சாற்றில் பேக்கிங் சோடா சேர்த்து கலந்து, அந்த பேஸ்ட்டை பாத்திரம் கழுவும் ஸ்டெயி ன்லெஸ் ஸ்டீல் தொட்டி யில் தடவி சிறிது நேரம் கழுத்து பிரஷ் கொண்டு தேய்த்தால்,

அத்தொட்டி யானது புதிது போல் மின்னு வதோடு, துர்நாற்றம் இல்லா மலும் இருக்கும்.

வினிகர் 

வினிகர் கொண்டு பாத்திரம் கழுவும் தொட்டியை சுத்தம் செய்யலாம். அதற்கு வினிகரை பாத்திரம் கழுவும் தொட் டியைச் சுற்றி ஊற்றி, சிறிது நேரம் ஊற வைத்து,

பின் பிரஷ் கொண்டு தேய்த்தால், தொட்டியில் உள்ள அழுக்குகள் முற்றிலும் வெளியேறி, பாத்திரம் கழுவும் தொட்டி புதிதாக காணப்படும். 
Previous Post Next Post
COMMENTS... plz use me